ARAŞTIRMA EĞİTİMİ PROGRAMI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Özgün Modeli

 ARAŞTIRMA EĞİTİMİ PROGRAMI ÇALIŞMA ESASLARI

I.Araştırma Eğitimi Programı (AEP) nedir?

 • Araştırma Eğitimi Programı, çekirdek programın yanı sıra yürütülen, gönüllü öğrencilerin katılabildiği, öğrencilerin bilimsel düşünce ve bilim felsefesi konusundaki bilgilerini pekiştiren, hekimliğe yaklaşımında sorgulayıcı bir bakış kazandıran, ilgi duydukları alanlarda derinlemesine araştırma olanağı veren, ve bir bilimsel araştırmayı başından tasarlayıp yürütebilme ve yayına hazırlayıp sunabilme becerilerini kazanmasını sağlayan ve bu şekilde bilimsel gelişmelerine katkıda bulunan eğitsel bir programdır.

 II.Tanımlar:

 • AEP Öğrencisi: Programa EÜTF 2. sınıfın sonunda gönüllü olarak başvuran ve programa kabul edilen EÜTF öğrencisi
 • AEP Öğrenci Temsilcisi: Her yılın başında tüm öğrencilerin katılımı ile oy çokluğu ile seçilen öğrenci, program sürecinde öğrenciler ve komisyon arasındaki iletişimi sağlayan ve programın yürütülmesinde yardımcı olan öğrenci.
 • AEP Komisyonu: Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından dekanlıkça seçilerek atanan, programın yürütülmesinden dekanlığa karşı birinci derecede sorumlu olan öğretim üyeleri.
 • AEP Sekreteri: Öğrenci işleri sekreterleri arasından görevlendirilen, komisyona ve komisyon başkanına yardımcı olan kişi.
 • AEP Hafta Sorumluları: AEP komisyonunca görevlendirilen ve görevli oldukları haftadaki eğitim etkinliklerinin yürütülmesinde yardımcı olan komisyon üyeleri.
 • AEP Öğrencisi Danışmanları;
 • Eğitim Danışmanı: AEP programının başında her öğrenci için atanan komisyon üyesidir.
 • Araştırma Danışmanı: Öğrencinin projesinden sorumlu olan EÜTF öğretim üyesidir.

III.Programın amacı:

 1. Bilimsel düşünce sistemini benimsemiş, doğayı, ilişkileri, hekimliği, sorunları ve soruları bu çerçevede irdeleyebilen,
 2. Bir soruyu ortaya atıp, hipotez kurabilme ve bir araştırmayı planlayıp, başından sonuna yürütebilme, sonuçlarını yorumlayıp tartışabilme, sunabilme ve yayın haline getirebilme becerisini kazanmış bireyler yetiştirmektir.

IV.Programın Hedefleri

A.Programın bilgi hedefleri:

 • Bilimsel düşüncenin özelliklerini ve anlamlarını bilmek
 • Bilimsel yöntem ilkelerini ve terminolojiyi ayrıntılı olarak öğrenmek
 • Kanıta dayalı olarak farklı çözüm önerileri geliştirebilmek ve bu önerileri değerlendirebilmek
 • Araştırma çeşitlerini, özelliklerini, kullanım alanlarını bilmek
 • Araştırma etiğini bilmek
 • Araştırma yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin farklılıklarını ayırt edebilmek
 • Araştırma planlamasını bilmek
 • Çeşitli laboratuvar tekniklerini, olanak ve sınırlılıklarını bilmek
 • İyi klinik uygulama bilgisine ve hasta hakları bilgisine sahip olmak
 • İyi laboratuvar uygulama bilgisine sahip olmak
 • Tıbbi istatistik bilgisine sahip olmak

B.Programın tutum hedefleri:

 • Bilim adamı bakış açısı ve yaklaşımı kazanmak
 • Sürekli tıp eğitiminin önemini kavramak, özümsemek, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi yaşam felsefesi haline dönüştürmek
 • Neden-sonuç bağıntısı ve birlikte değişim durumlarını ayırt edebilmek ve tanımlayabilmek
 • Karşılaşılan bir durumdan soru çıkarabilmek ve tanımlayabilmek
 • Takım çalışmasına yatkınlık kazanmak
 • Analitik ve eleştirel düşünebilmek, sorgulayıcılığını ve yapıcı bilimsel kuşkuculuğunu geliştirebilmek
 • Bilimsel yayınları çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek
 • Bilimsel verileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilmek
 • Kendi çalışmalarını ve yaklaşımlarını nesnel yaklaşımla değerlendirebilmek
 • Tıbbi etik konusunda bilgili olmak, etik değerleri özümseme ve meslek yaşamında etik kurallar içinde davranmak,

C.Programın beceri hedefleri,

 • Bilgiye ulaşmak, seçici ve ayırıcı değerlendirebilmek
 • Kanıta dayalı tıp yaklaşımını özümsemek, hekimlik uygulamaları ve araştırmacılık sürecinde kanıta dayalı tıp ilkelerinine bağlı kalmak,
 • Literatür bilgilerini eleştirel olarak değerlendirebilmek ve kullanabilmek
 • Araştırma varsayımını kurabilmek
 • Varsayıma uygun araştırma tekniğini seçebilmek
 • Proje planlayabilmek, en doğru deney tasarımını kurabilmek
 • Bilimsel araştırmayı yürütebilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Çalışmalarında iyi klinik uygulamalar ve iyi laboratuvar kullanımı alışkanlığını kazanmak ve geliştirmek
 • Araştırma verilerini değerlendirip istatistiğini ve yorumlamasını yapabilmek
 • Biyo-tıpta uygulanan istatistik programlarını kullanabilmek
 • Etkili sunum yöntemlerini uygulayabilmek (bildiri özeti, poster ve sözel sunum hazırlama)
 • Bilimsel makale yazabilmektir.

V.Eğitim-Öğretim Programı içindeki yeri

 • AEP komisyonu tarafından oluşturulan program ilgili eğitim öğretim yılı içine 3.-5. sınıfların çekirdek eğitim programı takvimine yerleştirilir. AEP kuramsal ve uygulamalı eğitimler için ayrılan saatler ortak tıp eğitimi programını aksatmayacak şekilde belirlenir. Serbest çalışma saatleri ve Özel Çalışma Modülleri için ayrılan ders saatleri AEP öğrencilerinin eğitimi için kullanılabilir. Bu durumda AEP Komisyonu/ Eğitim Danışmanları AEP öğrencilerinin ÖÇM notlarını verirler. Her yeni eğitim- öğretim yılında AEP programının takvim içindeki yeri AEP Komisyonu tarafından yeniden belirlenir ve eğitim komisyonuna sunulur.

A.3. sınıf: İşlenecek konular;

 • Programın tanıtılması ve AEP öğrencilerinin kendilerini tanıtması
 • Bilim tarihi ve felsefesi, bilim insanının nitelikleri ve örnekleri,
 • Yaratıcı, sorgulayıcı ve problem çözücü düşünce
 • Bilgiye erişim, biyo-istatistik, makale okuma ve değerlendirme, bilgiyi sunma teknikleri
 • Biyo-tıpta araştırma tasarımları ve etik-hukuk boyutları, yan tutmanın ve öznelliğin önlenmesi
 • Laboratuvar kültürü, kanıta dayalı tıp, güncel sağlık sorunları ve ele alınışlarının tartışılması
 • İkinci yarıyılda, öğrenciler öncelikle alacakları projenin alanını ve konu ile ilgili danışman öğretim üyelerini komisyonun kılavuzluğunda seçerler. Proje tasarımı için özgün soru ve sorunun tanımlanarak varsayımın ortaya konması, seçici literatürün toparlanması, en uygun deney düzeni ile parametrelerin seçimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması için öngörülen bütçenin oluşturulması, Kurumsal Etik Kurul Onayı'nın alınması ve projenin anlam ve öneminin en sağlam ve güncel dayanaklarla gerekçelendirilerek, ikna edici anlatımla tamamlanması aşamaları ilgili danışman kılavuzluğunda ve öğrencilerin etkin katkıları ile gerçekleştirilir. Daha sonra öğrenciler, grup olarak gerçekleştirecekleri Halk Sağlığı projesinin uygulamasına başlarlar. Her iki proje için tüm öğrencilerin, komisyonun ve danışman öğretim üyelerinin katılacağı durum değerlendirme/ gelişme toplantıları yapılır,

B.4. sınıf:

 • Tüm öğrencilerin araştırma proje seçimleri ve gerekçeleri komisyonun ve danışman öğretim üyelerinin katılımı ile sunulur. Projelerle ile ilgili çalışmalar sürer. Her iki proje için tüm öğrencilerin, komisyonun ve danışman öğretim üyelerinin katılacağı, elde edilen verilerin, karşılaşılan sorunların ve baş etme yaklaşımlarının paylaşımı ve durum değerlendirme ve gelişme toplantıları yapılır

C.5. sınıf:

 • Projelerle ile ilgili çalışmalar sürer. Her iki proje için tüm öğrencilerin, komisyonun ve danışman öğretim üyelerinin katılacağı durum değerlendirme ve gelişme toplantıları sürdürülür. Projeler sonlandırılıp, sunuma ve yayına hazır hale getirilir.

VI.İşleyişin Temelleri ve İzlemi

 • AEP, üç yılın sonunda, her öğrencinin iki ayrı projeyi tamamlamış olmasını öngörür. Bu süreçte yürüteceği projelerde araştırma konuları ile ilgili birer araştırma danışmanı ve genel olarak AEP programını izleyecek bir AEP Komisyonu üyesi (eğitim danışmanı) olmak üzere üç danışmanı olacaktır. AEP programındaki izlem, öğrencinin kendisine ait bir etkinlik belgesi dosyası izlemi şeklinde yapılacaktır. Bu uygulamada proje danışmanlarının ve AEP Komisyonundan danışman öğretim üyesinin yönlendirici ve danışmanlık rolü ön plandadır. Bu üç danışman eğitim sürecinde öğrencinin gelişimini yakından izleyerek, dikkatle değerlendirecek ve projenin gidişi konusunda komisyona geri bildirim vereceklerdir.

VII.Değerlendirme

 • Öğrenci her yarıyılda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız kabul edilen öğrenci (çekirdek) tıp eğitim-öğretim programında bir kayba neden olmayacak şekilde ve bir yarıyıl sonunda AEP'den ayrılır. Öğrenci, program sonunda genel olarak başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

A.Proje öncesi değerlendirme (birinci yarıyıl değerlendirmesi)

 • Öğrencilerin kuramsal dersler ve uygulamalara katılımı en az %80 olmalıdır.
 • AEP arasınavı, AEP yazılı sınavı ve ödevlerin not ortalaması yüz üzerinden en az 60 olmalıdır.
 • AEP arasınavı, açık uçlu tanımlayıcı sorulardan oluşur ve not ortalamasına etkisi %30'dur.
 • AEP yazılı sınavı, açık uçlu tanımlayıcı en az 10 sorudan oluşur ve not ortalamasına etkisi %50'dir.
 • Ödev notlarının, not ortalamasına etkisi %20'dir.
 • Programdaki devam ve etkinliklerinde sorunu olduğu gözlenen öğrenciler AEP komisyonu tarafından (üyelerin yarısından fazlasının bulunduğu) görüşmeye alınır. Burada hem kuramsal bir sözlü sınav yapılır, hem de öğrencinin hevesi, motivasyonu değerlendirilir. Öğrencinin program'a devamına veya ayrılmasına karar verilir.
 • Birinci yarıyılda başarılı kabul edilen öğrencinin araştırma alanı belirlenir.

B.Proje sürecinde etkinlik belgesi dosyası değerlendirmesi

 • Öğrenci, danışman öğretim üyesi ile haftalık görüşmelerine katılmalı ve hem öğrenci, hem de öğretim üyesi bu görüşmeleri belgelemelidir.
 • Öğrenci, Program sürecindeki toplantı ve etkinliklerin en az %80'ine katılmış olmalıdır.
 • Öğrencilerin birbirlerine proje taslak ve ilerlemelerini sunacakları toplantılardaki etkinlikleri eğitim danışmanları tarafından değerlendirilir.
 • Her yarıyılın sonunda öğrenci ve danışman öğretim üyesi yarıyılı değerlendiren birer raporu AEP Komisyonuna verir.
 • Her yarıyılda öğrenci, ortak toplantılara katılımları, danışmanların değerlendirme notları, yarıyıl izlem kayıtları göz önüne alınarak başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

C.Başarısız sayılan veya programdan isteği ile ayrılan öğrencilerin durumu

 • Öğrencilere her yarıyılda ÖÇM notları verilir ve AEP için başarılı olduğu veya olmadığı belgelenir. Eğer öğrenci başarısız sayılarak AEP'ten ayrılmışsa, ÖÇM'den de başarısız kabul edilir ve çekirdek eğitim-öğretim programında ÖÇM'den başarısız olan öğrencilere uygulanan yaptırımlar uygulanır. Öğrenci, ÖÇM dışındaki bütün etkinliklere sınıfın geri kalanı ile birlikte katıldığı için başka bir telafi alması gerekmez.

VIII.Araştırma Eğitimi Birimlerinin Oluşumu

AEP Komisyonu: Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilerek, dekanlık tarafından atanır. AEP komisyonu en az 7 üyeden oluşur. Genelde, dört yıl süreyle yapılan atamalarda işleyişin sürekliliği için komisyon üyelerinin % 25'i göreve devam eder. AEP komisyonu, kendi içinden oy çokluğu ile bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Başkan iki yıl için seçilir. Komisyon içinde, Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından en az 1'er üye bulunur. Temel Tıp Bilimleri'nden en az 2, Dahili Tıp Bilimleri'nden en az 1, Cerrahi Tıp Bilimleri'nden en az 1 üye bulunur. AEP üyeliğinden ayrılan öğretim üyesinin yerine, iki hafta içinde dekanlık tarafından yeni bir üye atanır. Ard arda üç komisyon toplantısına, bilgi vermeksizin katılmayan üyenin, üyeliğinin düşürülmesi için dekanlığa bilgi verilir.

AEP öğrencileri: Tıp Fakültesinin ikinci yılı sonunda, AEP komisyonu tarafından belirlenen tarihte başvuran gönüllü öğrenciler arasından aşağıdaki bileşenler göz önüne alınarak seçilirler.

 • Öğrencinin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarısı
 • Tıp Fakültesi içindeki akademik başarısı
 • Orta öğretimdeki ve üniversitedeki araştırma ve proje çalışmaları
 • Önceki toplumsal etkinlikleri
 • Öğrencinin başvuru mektubu
 • Görüşmedeki performansı

Bu bileşenlerin hangi ölçü ve oranda değerlendirmede kullanılacağı AEP komisyonunca saptanır. Her yıl AEP'e seçilecek öğrenci sayısı AEP komisyonu ve dekanlıkça beraberce kararlaştırılır.

 •       Proje Danışmanları: Tıp Fakültesi öğretim üyeleri veya Tıp Eğitimi ile ilgili konularda danışmanlık yapmak üzere diğer fakülte öğretim üyeleri arasından gönüllü olan öğretim üyeleri AEP öğrencilerine danışman olabilirler. Her yıl danışman olacak öğretim üyeleri AEP komisyonunca saptanır ve dekanlığın onayına sunulur. Bir danışman ikiden fazla öğrenciye danışman olamaz. Proje danışmanı, danışmanlıktan ayrılmak istediğinde veya zorunda kaldığında AEP komisyonuna bilgi verir ve yerine aynı görevi sürdürecek diğer bir danışmanı teklif eder.

IX.Görev Tanımları

 • AEP komisyonunun görevleri
 1. AEP'in yürütülmesinden sorumludur.
 2. Her öğretim yılının ikinci yarısında bir sonraki yılın AE Programını düzenler ve onaylanmak üzere dekanlığa sunar.
 3. AEP Komisyonu, üyeleri arasından eğitim haftası sorumlularını belirler.
 4. Haftalık toplantılar ile programın ilerleyişini değerlendirir, tanımlanan görevlerini yerine getirir. Toplantı tutanakları basılı kayıtlar ve elektronik ortamda tutulur ve AEP etkinlik dosyasına konur. Haftalık toplantılar önceden belirlenmiş gündemle ve tüm komisyon üyelerine duyurularak yapılır. Yeni gündem oluşmadığında haftalık toplantı yapılmayabilir.
 5. AE Programına alınacak öğrencilerin seçim ölçütlerini düzenler ve öğrencilerin seçim sürecini yürütüp, tamamlar.
 6. AEP Komisyonu kendi üyeleri içinden AEP öğrenci danışmanlarını seçer.
 7. AEP öğrencilerini izler ve değerlendirir

• Bu kapsamda öğrenciler için etkinlik belgeleri dosyası tutulur ve saklanır.
• Öğrencilerin değerlendirilmesi için aşağıdaki belgeleri toplar, etkinlik belgeleri dosyasında saklar ve değerlendirmede kullanır:

 1. Öğrencilerin devam durumu,
 2. sınav notları,
 3. ödevleri,
 4. etkinliklere katılımlarının belgeleri,
 5. Laboratuvar/ Klinik ve Halk Sağlığı proje (yalnızca projeler olarak isimlendirilecektir) önerileri ve taslakları,
 6. Projeleri,
 7. Proje ilerleme raporları,
 8. Proje sonuç raporları,
 9. Araştırmaların sunumu,
 10. Yayınlanma çalışmaları,
 11. Danışman öğretim üyelerinin öğrenci hakkındaki değerlendirmeleri,
 12. Halk Sağlığı Anabilim Dalının değerlendirmeleri,

8)Danışman kılavuzunu, öğrenci kılavuzunu hazırlar ve güncelleştirir.
9)Proje alanlarını ve danışmanlarını belirler.
10)Öğrencilerin araştırma alanlarını seçmesinde yol gösterir.
11)Her yarı yılda dekanlığa faaliyet raporu sunar.
12)AEP'in öğrencilere ve öğretim üyelerine tanıtımını yapar.
13)AEP WEB sayfasını oluşturur, sürdürülmesini sağlar.
B.AEP Komisyon Başkanının görevleri
1)AEP komisyonun faaliyetleri ve kararlarından dekanlığa karşı sorumludur
2)AEP komisyonunu temsilen Eğitim Komisyonu toplantılarına katılır.
3)AEP komisyonu üyelerinin eşgüdümünü sağlar, komisyonun kararıyla komisyon üyeleri arasında işbölümü yapılmasını sağlar
4)AEP komisyonu toplantılarına başkanlık eder, bulunamadığı zamanlarda başkan yardımcısı veya başkanın önerdiği bir üye bu görevi üstlenir
5)AEP komisyonu toplantılarının tarih, saat ve gündemini komisyonla işbirliği içinde belirler
6)AEP'le ilgili sorun, gelişme ve faaliyetleri dekanlığa iletir, sorunların çözümünde dekanlıkla işbirliği yapar
7)AEP komisyonunun aldığı kararların uygulanması için ilgili birimlerle ve dekanlıkla eşgüdümü sağlar
C.AEP Üyelerinin görevleri
1)AEP komisyonu toplantılarına katılmakla yükümlüdürler. Toplantılara katılmak için gerekli fırsatı yaratmaları ve diğer faaliyetlerini bu çerçevede değerlendirmeleri gerekir.
2)AEP komisyonunun belirlediği faaliyetleri kişisel olarak yürütürler
3)AEP komisyonunun belirlediği alt komisyonlarda görev alırlar.
4)Hafta sorumlusu olarak
Sorumlu oldukları haftadaki etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludurlar. Etkinliklerin izlenmesi, konuşmacıların ve diğer görevli elamanların gerektiği gibi bilgilendirilmesi, AEP sekreteri ile işbirliği yaparak öğretim ve uygulama ortamlarının ve araçlarının düzenlenmesi, öğrenci katılımının izlenmesi ve yoklamanın iletilmesini sağlar.
5)Eğitim Danışmanı olarak
AEP programı sürecinde AEP öğrencisinin programa uyumunu ve gelişmesini izler. Proje sürecinde projenin devamını izler ve rapor olarak komisyona sunar.
D.AEP Sekreterinin görevleri
1)AEP takvimindeki aksaklıkları AEP komisyonu başkanına iletir.
2)Her yılın başında AEP 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin güncel listesini Eylül başında hazırlar, sorunu olan öğrencilerin dosyasında sorunun nedenlerine ilişkin bilginin yer almasını sağlar.
3)Toplantı tutanak dosyasını AEP komisyonu toplantısından önce toplantı odasına bırakır.
4)Her yılın başında standart AEP başvuru duyurusunu öğrenci panolarına asar.
5)Başvuracak öğrencilere başvuru formunu ve tanıtım kitapçığı ile verir.
6)Başvuruları, başvuru son tarihine kadar teslim alır, kontrol eder ve son tarihten sonraki iş gününde AEP başkanına teslim eder.
7)Başkanın belirttiği gün(ler)de değerlendirme jürisini(lerini) bilgilendiririr ve salonun hazırlanmasını sağlar. Benzer şekilde listedeki öğrencilere randevu saatlerini gösteren çizelgeyi ulaştırır. Sorunu olan öğrencilerin randevu saatlerini ayarlar.
8)Değerlendirme sonunda AEP'e seçilen ve seçilemeyen öğrencileri bilgilendirir.
9)Seçilen öğrenciler için ayrı etkinlik belgesi dosyalarını hazırlar ve ilk olarak başvuru dosyalarını yerleştirir. Program belli olunca, o yılın özet AEP programını bir sayfasını dosyaya yerleştirir ???
10)Seçilemeyen öğrenciler ve bunlara ait (varsa) notları/ belgeleri her yıl ayrı olmak üzere farklı bir dosyaya koyar.
11)Hafta sorumlusu öğretim üyelerini bir önceki Çarşamba günü bilgilendirir ???
12)Davetli konuşmacıların iletişim adresleri ve ulaşım bilgilerini/ kayıtlarını dosyalar. Davetli konuşmacıların bir hafta öncesinden bilgilendirilmesinden sorumludur; sorun doğduğunda, başkana veya hafta sorumlusuna iletir.
13)AEP komisyonunun toplantılarını ve ortamını düzenler.
14)Program sürecinde öğrenci yoklamalarının düzenli toplanması, kaydedilmesinden ve komisyonun devam sorunları olduğunda bilgilendirilmelerden sorumludur.
15)Danışman kılavuzlarının danışmanlara gönderilmesini sağlar.
16)Danışman öğretim üyelerinin raporlarının toplanması, komisyon toplantılarına/ komisyondan sorumlu danışman AEP öğretim üyesine iletilmesi ve değerlendirme notu ile geri toplanması, öğrenci etkinlik belgesi dosyalarına konulması ve sorun olduğunda komisyonun bilgilendirilmesi (yeniden düzenleyelim mi???)
E.Proje Danışmanlarının görevleri: Proje danışmanlarının görevi için "Proje Danışmanı Kılavuzu"na bakılabilir.
1)AEP öğrencileri araştırma alanlarını seçmeden önce Proje Danışman adayı kendisini, bilim dalını, araştırma alanını, imkanlarını, mevcut teknik altyapıyı, yapılan projeleri, yürüyen projeleri tanıtan bir sunum yapar.
2)Kendisiyle çalışan AEP öğrencisi belirlendikten sonra öğrencinin proje alanında kullanılan tekniklerle ilgili teorik bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlar.
3)Danışmanı olduğu öğrenci ile haftada en az bir kere bir araya gelir. Bu görüşmelerde...
a)Proje alanında daha önce yapılmış ve devam etmekte olan çalışmaları öğrencinin okuması ve anlatması sağlanır. Bu çalışmalar öğrenci ile birlikte tartışılır ve eleştirilir.
b)Öğrencinin proje önerileri tartışılır.
c)Öğrencinin diğer AEP öğrencileri ile proje önerilerini tartışması sonrasında alınan eleştiriler değerlendirilir
4)Öğrencinin gelişimi ve değerlendirmesi ile ilgili olarak AEP komisyonuna bilgi verir.
5)Öğrencinin faaliyetlerini ve gelişimini belgeleyen bir dosya tutar.
6)Dördüncü sınıfın başında öğrencinin projesinin uygulamaya hazır hale gelmesini sağlar